Kakor

Genom att besö­ka webb­plat­sen med en web­bläsare inställd för att acceptera kakor så god­kän­ner du att ta emot kakor från den­na webb­plats. Om det inte är din avsikt, så ska du ändra den­na inställ­ning i din web­bläsare. Där kan du ock­så radera de kakor som du redan har tag­it emot.

Kakor som används

En kaka (cook­ie på engel­sk) är en liten fil som sajten ber web­bläsaren att spara kortare eller län­gre tid och skic­ka till­ba­ka var­je gång web­bläsaren häm­tar en sida. Orsaken är att sajten inte har något “minne” utan måste be din web­bläsare kom­ma ihåg sådant som sajten eller tjän­ster som sajten är ansluten till behöver för att fungera som tänkt. Filen är i sig helt ofarlig och innehåller ingen per­son­lig infor­ma­tion.

Kakor kan delas in i fyra huvud­typer:

  • Kakor kan används för att sajter ska bete sig som förvän­tat; till exem­pel för att “min­nas” om du har upp­fat­tat med­de­landet om kakor används, så att det med­de­landet inte behöver visas på ett tag.
  • Kakor kan används för att sam­la in sta­tis­tik; till exem­pel för att “min­nas” din web­bläsare, så att antal uni­ka besökare kan räk­nas.
  • Kakor kan använ­das för mar­ket­ing automa­tion.
  • Kakor kan använ­das för retar­get­ing.

Denna sajt använ­der eller kan kom­ma att använ­da kakor för alla dessa ändamål.

Ta bort och neka kakor

Du rader­ar cook­ies i din web­bläsare. Du kan ock­så stäl­la in din web­bläsare så att den inte accepter­ar cook­ies. Hur du gör hit­tar du i man­ualen till din web­bläsare eller på web­bläsarens hjälp­si­dor. Nedan föl­jer länkar till infor­ma­tion om hanter­ing av cook­ies för de van­li­gaste web­bläsar­na.

08041d3b52a8e3bbf30766e32589f064++++++++++++