Varsågoda. 

Ett enkelt verk­tyg
för alla som hanter­ar
webb och sociala medi­er!

Testa utan kost­nad. Inget kred­itko­rt behövs. 

konzilo-1x
Planering, autop­ub­licer­ing & rap­por­ter­ing

Snabb överblick över alla kanaler

Konzilo är ett redak­tionellt kalen­derverk­tyg som hjälper mark­nads­förare och kom­mu­nikatör­er att ha koll på vad deras organ­i­sa­tion­er pub­licer­ar på webb­platser, i sociala medi­er och andra kanaler. Till skill­nad mot andra verk­tyg vis­ar Konzilo allt pub­licer­at och plan­er­at innehåll över­skådligt på en enda tid­slin­je.

Prova gratis. Inget kred­itko­rt behövs. »

Skapa, schemalägg och redigera inlägg

Med ett dubbelk­lick på tid­slin­jen ska­par du nya inlägg. Välj en eller flera kanaler och skriv ditt inlägg. Om du klis­trar in en länk visas en förhandsvis­ning. Lägg till en bild med drag och släpp. Klicka på spara. Inlägget pub­liceras automa­tiskt när tiden är inne. Enklare kan det inte bli.

Prova gratis. Inget kred­itko­rt behövs. »

Dra och släpp för att planera om

Flytta ett plan­er­at inlägg genom att dra det på tid­slin­jen. Inlägg som ska­p­ats sam­tidigt, till exem­pel en WordPress-artikels pro­mo­tion i sociala medi­er, föl­jer automa­tiskt med. De utgör en grupp. Du kan när som helst läg­ga till och ta bort inlägg från en grupp. Du kan ock­så ska­pa en tillfäl­lig grupp genom att mark­era inlägg du vill inklud­era.

Prova gratis. Inget kred­itko­rt behövs. »

Automatisk publicering

Schemalägg WordPress-artik­lar och inlägg på Facebook, LinkedIn och Twitter. Luta dig sen till­ba­ka och låt Konzilo skö­ta pub­licerin­gen åt dig. Inom kort kan du ock­så låta Konzilo skic­ka dig en påmin­nelse innan pub­licer­ing, så att du kan beva­ka hur innehål­let mot­tas.

Prova gratis. Inget kred­itko­rt behövs. »

Se bara det du behöver

Vill du fokusera på inlägg som är dina, hör till en viss kam­panj eller tema, är av en viss typ eller för en viss kanal, som innehåller ett visst ord eller en fras, som upp­fyller ett visst mål för antalet gill­ningar, kom­mentar­er eller del­ningar, eller en kom­bi­na­tion av dessa? Dra enkelt ner fil­ter-pan­e­len från top­pen av fön­stret och ställ in önskade kri­terier. Du kom­mer då endast att se det du bett om.

Prova gratis. Inget kred­itko­rt behövs. »

Organisera inlägg efter kampanj, tema eller som du vill

Tagga dina inlägg med etiket­ter för att kat­e­goris­era efter tema, kam­panj, ändamål eller vad som pas­sar dig bäst. Sen kan du fil­tr­era inläggen med hjälp av etiket­ter­na för att se endast inlägg som hör till ett bestämt tema, en viss kam­panj eller ett särskilt ändamål.

Prova gratis. Inget kred­itko­rt behövs. »

Få all analytics i en enda rapport

Trött på att hop­pa runt bland Google Analytics, Facebook Insights, Twitter Analytics och Linkedin Company Page Analytics? Konzilo besparar dig besväret. Klicka bara på dia­gram-iko­nen i det högra hör­net. Inom kort får du en rap­port med allt du ser på tid­slin­jen. Anpassa rap­porten genom att zooma tid­slin­jen till önskad tidspe­ri­od och kon­fig­ur­era ett önskat fil­ter. Vad du ser är verk­li­gen vad du får. Om du vill grä­va dju­pare så finns i rap­porten länkar för att lad­da ner kalkyl­blad med alla råda­ta.

Prova gratis. Inget kred­itko­rt behövs. »

Samarbeta med kollegor och byråer

Det är enkelt att samar­be­ta i Konzilo. Låt en kol­le­ga eller byrå se och arbe­ta på din tid­slin­je genom att läg­ga till deras mejladress och väl­ja lämplig roll. Varje inlägg har en anteck­n­ingsy­ta där du kan läm­na med­de­landen till dig själv eller dem du arbe­tar med. Använd fil­tret för att bara se dina egna eller någon annans inlägg.

Prova gratis. Inget kred­itko­rt behövs. »

Prova Konzilo under 30 dagar utan kost­nad. Inget kred­itko­rt behövs.

Basic

99 kr/mån

Solo

250 kr/mån

Small Team

500 kr/mån

Team

1000 kr/mån

Prova Konzilo under 30 dagar utan kost­nad. Inget kred­itko­rt behövs.

Om du gillar det du ser och vill fort­sät­ta använ­da Konzilo efter tret­tio dagar så fyller du bara i din betal­ning­suppgifter inne i Konzilo. Du kan göra det när som helst under prövoti­den; vi drar inga pen­gar eller skickar fak­tu­ra för­rän prövoti­den är slut.

Priserna ovan avs­er kost­naden per månad om du beta­lar årsvis i förskott. Du kan ock­så väl­ja att beta­la månadsvis i förskott, men då tillkom­mer 80 kr på månad­skost­naden.

Alla pris­er är angiv­na exk­lu­sive moms. Om du köper som pri­vat­per­son som bor i Europeiska Unionen (EU) måste vi läg­ga på ditt lands moms. Om du köper som före­tag och har ett giltigt mom­sreg­istreringsnum­mer inom EU utom Sverige så läg­ger vi inte på moms. För övri­ga måste vi läg­ga på 25% sven­sk moms.

Organisationer med säte eller fil­ial i Sverige och som teck­nar abon­ne­mang på något av paketen Mindre Team eller Team kan väl­ja att beta­la mot fak­tu­ra istäl­let för med kred­itko­rt. Kontakta oss så fixar vi det.

Tveka inte att kon­tak­ta oss om du har frå­gor eller önskar offert på abon­ne­mang med ännu fler använ­dare eller des­ti­na­tion­er.

Konzilo är ska­p­at av Fabian, Claes, Thomas och Pia. Vi är KNTNT – kom­mu­nika­tions­byrå och mjuk­varuföre­tag från Göteborg.

Genom våra kundup­p­drag har vi lärt oss att alla, från soloen­tre­prenör­er till sto­ra före­tag, har ett behov av ett rik­tigt lät­tan­vänt, vardagsverk­tyg som under­lät­tar planer­ing, pub­licer­ing och rap­por­ter­ing i alla kanaler.

Trots mån­ga bra verk­tyg, såsom CoSchedule, Buffer och Trello, kunde vi inte hit­ta något som gav våra kun­der vad de sök­te. Så vi beslu­tade att utveck­la ett sådant verk­tyg själ­va. Vi kallar det Konzilo.

Konzilo är utfor­mad från grun­den med fyra principer i åtanke:

d02e3ecbf317ac42769c8fa30bd545f2LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL